+

Ентомологија ксилофага

Шифра предмета: ТМПМ5А1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: уписане дипломске (Мастер) студије

Упознавање студената са биоеколошким карактеристикама ксилофагних инсеката.

Овладавање потребним знањима о ксилофагама као узрочницима оштећења и условима под којима долази до деструкције дрвета, као неопходне основе ѕа спровођења мера рационалне заштите.

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Размножавање, развиће и животни циклус ксилофагних инсеката, остваривање напада и ширење. Исхрана и утицај ксилофага на својства дрвета. Основи систематике и економски најважније врсте. Биоекологија најважнијих примарних, секундарних, терцијерних и кватерних ксилофага. Типови оштећења и симптоми напада.Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету.

Практична настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Основи морфологије и анатомије инсеката. Подела инсеката према стању дрвета које нападају изводи се у лабораторијским условима на препаратима. Стручна пракса је заснована на прегледу дрвета, објеката, конструкција и предмета од дрвета. Методи дијагнозе врсте узрочника, интензитета напада и обима настале штете. Процена стања и потребних мера санације. Преглед стоваришта трупаца и резане грађе.