+

Entomologija ksilofaga

Šifra predmeta: TMPM5A1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: upisane diplomske (Master) studije

Upoznavanje studenata sa bioekološkim karakteristikama ksilofagnih insekata.

Ovladavanje potrebnim znanjima o ksilofagama kao uzročnicima oštećenja i uslovima pod kojima dolazi do destrukcije drveta, kao neophodne osnove ѕa sprovođenja mera racionalne zaštite.

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Razmnožavanje, razviće i životni ciklus ksilofagnih insekata, ostvarivanje napada i širenje. Ishrana i uticaj ksilofaga na svojstva drveta. Osnovi sistematike i ekonomski najvažnije vrste. Bioekologija najvažnijih primarnih, sekundarnih, tercijernih i kvaternih ksilofaga. Tipovi oštećenja i simptomi napada.Fitosanitarni pregled. Domaći propisi i standardi. Karantin. Propisi EU i kontrola zdravstvenog stanja drveta u prometu.

Praktična nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Osnovi morfologije i anatomije insekata. Podela insekata prema stanju drveta koje napadaju izvodi se u laboratorijskim uslovima na preparatima. Stručna praksa je zasnovana na pregledu drveta, objekata, konstrukcija i predmeta od drveta. Metodi dijagnoze vrste uzročnika, intenziteta napada i obima nastale štete. Procena stanja i potrebnih mera sanacije. Pregled stovarišta trupaca i rezane građe.