+

Квалитет фурнира и производа од фурнира

Шифра предмета: ТМПМ1Б2
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Упознавање са параметрима квалитета фурнирске сировине, фурнира и производа од фурнира. Систематизација параметара квалитета и предлагање њиховог усклађивања са стварним условима из праксе. Овладавање техникама контроле квалитета фурнира и производа од фурнира, како у току технолошког процеса, тако готових производа.

Оспособљавање студената да прате квалитет фурнирске сировине и готових производа, статистичким методама у индустријском инжењерингу

Теоријска настава: 

Упознавање са класама квалитета фурнирске обловине, параметрима техничког и комерцијалног квалитета фурнира и производа од фурнира: квалитет декоративног фурнира, квалитет фурнирских плоча према употреби (плоче за намештај, кровове, подове, возила, квалитет грађевинске оплате). Статистичка контрола квалитета фурнира и производа од фурнира.

Практична настава: 

Рачунски задаци, израда семинарских радова, коришћење података са интернета за израду самосталних радова. Обилазак погона где се производе фурнири и производи на бази фурнира, примена метода контроле квалитета фурнира и производа од фурнира, обрада добијених података на рачунару. Израда самосталног рада на основу добијених и обрађених података. Стручна пракса се изводи у фабрикама за производњу фурнира и фурнирских плоча у којима студенти снимају параметре од битног значаја за квалитет сировине, фурнира и фурнирских плоча, врсту сировине, начин припреме за израду сеченог и љуштеног фурнира, процесне параметре припреме фурнира за разне врсте слојевитих плоча у складу са изабраном темом.