+

Kvalitet furnira i proizvoda od furnira

Šifra predmeta: TMPM1B2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB:
Uslov:

Upoznavanje sa parametrima kvaliteta furnirske sirovine, furnira i proizvoda od furnira. Sistematizacija parametara kvaliteta i predlaganje njihovog usklađivanja sa stvarnim uslovima iz prakse. Ovladavanje tehnikama kontrole kvaliteta furnira i proizvoda od furnira, kako u toku tehnološkog procesa, tako gotovih proizvoda.

Osposobljavanje studenata da prate kvalitet furnirske sirovine i gotovih proizvoda, statističkim metodama u industrijskom inženjeringu

Teorijska nastava: 

Upoznavanje sa klasama kvaliteta furnirske oblovine, parametrima tehničkog i komercijalnog kvaliteta furnira i proizvoda od furnira: kvalitet dekorativnog furnira, kvalitet furnirskih ploča prema upotrebi (ploče za nameštaj, krovove, podove, vozila, kvalitet građevinske oplate). Statistička kontrola kvaliteta furnira i proizvoda od furnira.

Praktična nastava: 

Računski zadaci, izrada seminarskih radova, korišćenje podataka sa interneta za izradu samostalnih radova. Obilazak pogona gde se proizvode furniri i proizvodi na bazi furnira, primena metoda kontrole kvaliteta furnira i proizvoda od furnira, obrada dobijenih podataka na računaru. Izrada samostalnog rada na osnovu dobijenih i obrađenih podataka. Stručna praksa se izvodi u fabrikama za proizvodnju furnira i furnirskih ploča u kojima studenti snimaju parametre od bitnog značaja za kvalitet sirovine, furnira i furnirskih ploča, vrstu sirovine, način pripreme za izradu sečenog i ljuštenog furnira, procesne parametre pripreme furnira za razne vrste slojevitih ploča u skladu sa izabranom temom.