+

Међународни маркетинг производа од дрвета

Шифра предмета: ТМПМ7А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Стицање знања која се односе на извозни маркетинг, ефекте и мотиве извоза и увоза производа од дрвета и стратегијe уласка предузећа на инострана тржишта представљају основни циљ предмета.

Располагање знањима која омогућавају разумевање процеса глобализације са свим њеним позитивним и негативним ефектима и с тим у вези решавање проблема и задатака у спољнотрговинском промету производа од дрвета. Посебан исход предмета састоји се у знањима везаним за дефинисање и спровођење стратегије уласка предузећа на инострана тржишта као и познавању улоге и значаја свих учесника у извозним пословима с посебним освртом на систем продаје и маркетинг канале дистрибуције производа од древта на појединим тржиштима.

Теоријска настава: 

Глобализација и међународно окружење. Појам, значај и улога међународног маркетинга у процесу глобализације тржишта намештаја и производа од дрвета. Међународни маркетинг микс намештаја и производа од древта. Потенцијалне користи од извозног маркетинга. Ефекти извоза. Избор извозног тржишта. Мотиви извоза. Стратегија уласка предузећа на инострана тржишта. Стратегије ширења извозних тржишта. Фактоти од значаја за избор метода. Маркетинг микс у извозу производа од дрвета из Србије. Директан и индиректан извоз производа од дрвета и улога трговачких компанија, брокера, агената и осталих учесника у извозним пословима. Ефекти увоза и извоза.

Практична настава: 

Обавља се у најмање три комапније које се баве извозом различитих категорија производа од дрвета са циљем стицања практичних знања и искустава у дефинисању, спровођењу, проблемима и ефектима извозног маркетинга.