+

Međunarodni marketing proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMPM7A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Sticanje znanja koja se odnose na izvozni marketing, efekte i motive izvoza i uvoza proizvoda od drveta i strategije ulaska preduzeća na inostrana tržišta predstavljaju osnovni cilj predmeta.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju razumevanje procesa globalizacije sa svim njenim pozitivnim i negativnim efektima i s tim u vezi rešavanje problema i zadataka u spoljnotrgovinskom prometu proizvoda od drveta. Poseban ishod predmeta sastoji se u znanjima vezanim za definisanje i sprovođenje strategije ulaska preduzeća na inostrana tržišta kao i poznavanju uloge i značaja svih učesnika u izvoznim poslovima s posebnim osvrtom na sistem prodaje i marketing kanale distribucije proizvoda od drevta na pojedinim tržištima.

Teorijska nastava: 

Globalizacija i međunarodno okruženje. Pojam, značaj i uloga međunarodnog marketinga u procesu globalizacije tržišta nameštaja i proizvoda od drveta. Međunarodni marketing miks nameštaja i proizvoda od drevta. Potencijalne koristi od izvoznog marketinga. Efekti izvoza. Izbor izvoznog tržišta. Motivi izvoza. Strategija ulaska preduzeća na inostrana tržišta. Strategije širenja izvoznih tržišta. Faktoti od značaja za izbor metoda. Marketing miks u izvozu proizvoda od drveta iz Srbije. Direktan i indirektan izvoz proizvoda od drveta i uloga trgovačkih kompanija, brokera, agenata i ostalih učesnika u izvoznim poslovima. Efekti uvoza i izvoza.

Praktična nastava: 

Obavlja se u najmanje tri komapnije koje se bave izvozom različitih kategorija proizvoda od drveta sa ciljem sticanja praktičnih znanja i iskustava u definisanju, sprovođenju, problemima i efektima izvoznog marketinga.