+

Nekonvencionalne tehnologije u preradi drveta

Šifra predmeta: TMPM4B2
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: opšti uslovi

Upoznavanje sa nekonvencionalnim metodama koje se pojavljuju u preradi drveta

Osposobljavanje za moguće prepoznavanje potreba za uvođenje nekonvencionalnih tehnologija u preradu drveta.

Teorijska nastava: 

Metode modifikacije masivnog drveta i kompozita na bazi drveta izlaganjem dejstvu: tinjavog pražnjenja i jonizujućeg zračenja. Nedestruktivne metode utvrđivanja kvaliteta drvne sirovine primenom gama zračenja.. Korišćenje akustične emisije za ustanovljavanje unutrašnjih naprezanja u drvetu. Ultrazvučna USM i abrazivna jet AJM mehanička obrada.; Elektroeroziona metoda EDM, laserska metoda LBM, obrada elekrtonskim i jonskim mlazem EBM i IBM, obrada plazmom PAM; elektrohemijska obrada ECM; kombinovane metode: elektrohemijska obrada brušenjem ECG, elektrohemijsko-elektroeroziona metoda ECDM. Studijski istraživački rad i praćenje najnovijih radova iz međunarodnih časopisa iz oblasti nekonvencionalnih metoda u preradi drveta. Stručna praksa se održava u predzuećima iz oblasti prerade drveta u kojima studenti snimaju postojeće stanje i za određenu poziciju predlažu odgovarajuću nedestruktivnu metodu za utvrđivanje kvaliteta drvne sisrovine ili poluproizvoda na bazi drveta.

Praktična nastava: 

Računske vežbe prate tematske oblasti teorijske nastave u smislu primene teorijskih znanja na rešavanje zadatih problema. Terenska (stručna) nastava se održava u preduzećima u oblasti prerade drveta u kojima kandidati snimaju postojeći sistem automatskog upravljanja, a u skladu sa interesovanjem kandidata.