+

Технологије производње дрвне галантерије

Шифра предмета: ТМПМ2А1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са технолошким процесима механичке обраде и обраде пластичним деформисањем у производњи елемената дрвне галантерије. Стицање сазнања о технолошкој организацији поједних фаза процеса производње дрвне галантерије.

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе у производњи дрвне галантерије како на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања  доносе одлуке о куповини нове и ремонту инсталисане опреме за производњу ддрвне галантерије. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

Теоријска настава:  Производи дрвне галантерије. Подела производа дрвне галантерије. Основни појмови о технологији. Технологија производње дрвне галантерије. Материјали, елементи уградње и елементи за везивање у производњи дрвне галантерије. Кројење материјала за производњу галантеријских производа. Израда дрвне галантерије методама просецања. Припрема површина за даљу обраду детаља од масива. Профилисање.Форматна обрада делова. Обрада пиљењем; обликовање копирањем стругањем.Основи теорије деформисања: савијање масивног дрвета; савијање слојевитог дрвета. Обрада састава. Површинска обрада галантеријских производа. Завршна монтажа.

Практична настава и вежбе: Технолошки поступци производње дрвне галантерије. Технологија производње просецањем, резањем и глодањем. Израда програма за поједине фазе обраде при обликовању производа и делова производа дрвне галантерије.