+

Тржиште намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ТМПМ7Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање студената са актуелним кретањима, токовима трговине и трендовима на тржишту намештаја и производа од древта у свету и најзначајнијим земљама са аспекта производње, извоза, увоза и потрошње. Посебан циљ предмета односи се на тржиште сертификованих производа од дрвета и тржиште дрвних горива по регионима и најзначајнијим државама у Европи и свету.

Располагање знањима о стању и трендовима на домаћем и међународном тржишту намештаја и производа од дрвета која омогућавају успешно планирање и реализацију стратегија њиховог пласмана.

Теоријска настава:

Курс обухвата три дела. Први део обухвата производњу, потрошњу, цене, увоз и извоз намештаја и производа од дрвета по континентима и најзначајнијим земљама у свету. У другом делу дат је преглед тржишта инжењерских производа од дрвета у смислу потрошње, извоза, увоза, цена, политика и позиција појединих земаља на регионалним и глобалном тржишту. Трећи део садржи преглед тржишта сертификованих производа од дрвета, токове трговине као и ЕУ регулативу која се односи на пласман намештаја и производа од дрвета (директиве, сертификати, атести).

Практична настава: 

Изводи се у рачунарској лабораторији приступом и коришћењем база података о дрвету и производима од дрвета у оквиру постављеног задатка. Стручна пракса изводи се у статистичким заводима (Привредна комора…) у којима се прикупљају подаци о изабраном производу у различитим периодима, на различитим тржиштима. Анализирају се подаци, објашњавају разлози запажених промена и процењују тендови на тржишту и приказују у семинарском раду.