+

Заштита споменика културе и збирки од дрвета

Шифра предмета: ТМПМ5Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање студената са начинима и методима заштите дрвета од посебног значаја са историјско – уметничког аспекта.

Овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвета уграђеног у објекте од културно – историјског значаја и музејских збирки од дрвета

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Врсте и типови културно – историјских споменика од дрвета, намена и функција. Грађевине, скулптуре, дуборези, цркве брвнаре, иконе, иконостаси, конаци, вајати. Симптоми напада, врста узрочника, преглед, дијагноза и избор метода и препарата за заштиту. Превентивна и репресивна заштита. Фумигација.

Практична настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Упознавање са применом метода и на препаратима у лабораторијским условима у практичној заштити вредних објеката и предмета. Сагледавање компатибилности одабраних средстава са подлогом. Израда елабората за извођење заштите. Принципи заштите здравља људи у контакту са заштићеим дрветом. Стерилизација дрвета. Уклапање са принципима рестаураторско – консерваторских послова. Стручна пракса изводи се на објектима и на предметима који су већ заштићени или који су у поступку заштите да би се сагледали ефекти примењених метода заштите уз детаљно снимање стања и предлагање мера за даљу заштиту.