+

Zaštita spomenika kulture i zbirki od drveta

Šifra predmeta: TMPM5C1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje studenata sa načinima i metodima zaštite drveta od posebnog značaja sa istorijsko – umetničkog aspekta.

Ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drveta ugrađenog u objekte od kulturno – istorijskog značaja i muzejskih zbirki od drveta

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Vrste i tipovi kulturno – istorijskih spomenika od drveta, namena i funkcija. Građevine, skulpture, duborezi, crkve brvnare, ikone, ikonostasi, konaci, vajati. Simptomi napada, vrsta uzročnika, pregled, dijagnoza i izbor metoda i preparata za zaštitu. Preventivna i represivna zaštita. Fumigacija.

Praktična nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Upoznavanje sa primenom metoda i na preparatima u laboratorijskim uslovima u praktičnoj zaštiti vrednih objekata i predmeta. Sagledavanje kompatibilnosti odabranih sredstava sa podlogom. Izrada elaborata za izvođenje zaštite. Principi zaštite zdravlja ljudi u kontaktu sa zaštićeim drvetom. Sterilizacija drveta. Uklapanje sa principima restauratorsko – konservatorskih poslova. Stručna praksa izvodi se na objektima i na predmetima koji su već zaštićeni ili koji su u postupku zaštite da bi se sagledali efekti primenjenih metoda zaštite uz detaljno snimanje stanja i predlaganje mera za dalju zaštitu.