+

Бујични токови и ерозија (наставак)

Шифра предмета: ЕИ33626
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Хидраулика са хидрологијом, Бујични токови и ерозија

Упознавање са методама, објектима  и технологијама за уређење бујичних токова и бујичних сливова и одбране од бујичних поплава..

Стечено знање о методама, објектима и технологијама за урећење бујичних токова и одбране од бујичних поплава

Теоријска настава

Принципи за уређење бујичних токова и бујичних сливова. Системи за уређење бујичних токова и бујичних сливова. Методе и објекти за уређење корита бујичних токова. Подужни и попречни објекти. Статички и хидраулички прорачуни за објекте за уређење бујичних токова. Санација јаруга и урвинских процеса. Одбрана од бујичних поплава. Еколошке основе за уређење бујичних токова.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Током вежби и стручне праксе студенти ураде елаборат у виду пројекта за уређење бујичног тока са свим потребним прорачунима и нацртима. У оквиру предмета одржава се теренска настава, чији је програм исказан у за то предвиђеној табели.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.