+

Еколошка класификација деградираних станишта

Шифра предмета: ЕИ33525
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: нема

Да студенти на основу знања о клими, рељефу, земљишту и потенцијалној вегетацији буду оспособљени за детерминацију и еколошку типизацију необраслих површина.

Оспособљавање студената за примену стечених знања при избору врста дрвећа за пошумљавање необраслих површина.

Теоријскa наставa: Увод. Eколошки фактори. Опште стање необраслих површина. Очувана станишта. Деградирана станишта. Особине земљишта необраслих површина погодних за пошумљавање. Класификација земљишта необраслих површина. Дефинисање природне потенцијалне вегетације необраслих површина. Принципи еколошке класификације необраслих површина.  Орграфски услови, геолошка подлога, типска припадност земљишта и дендрофлора потенцијалне природне вегетације базна основа избора врста дрвеће за пошумљавање.