+

Исхрана биља

Шифра предмета: ЕИ32421
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: изборни-II година студија-III семестар
Број ESPB: 6
Услов: нема

Оспособљавање студената да препознају симптоме недостатка појединих елемената у исхрани биљака, овладавање методама утврђивања нивоа обезбеђености земљишта елементима минералне исхране и дефинисање мера за обезбеђеивање потребног нивоа хранљивих елемената у циљу побољшања исхране шумског дрвећа.

Примена стечених знања у области расадничке производње, пошумљавања и гајења шума. Примена стечених знања у области расадничке производње, пошумљавања и гајења шума.

Теоријска настава: Хемијски састав биљака-вода, органске материје, минералне материје. Исхрана биљака-хетеротрофна, аутотрофна. Водни режим-усвајање воде, одавање воде, кретање воде кроз биљку. Минерална исхрана биљака. Улога и значај појединих елемената у минералној исхрани и симптоми недостатка појединих елемената у исхрани. Ђубрива и минерална исхрана. Органска и минерална ђубрива. Ђубрива у шумској производњи-избор ђубрива, норме и начин уношења ђубрива.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки ра: Одређивање елемената минералне исхране биљака у земљишту-укупан и неоргански облици азота, приступачних облика фосфора и калијума. Одређивање приступачних облика микроелемената и гвожђа методом адсорпционе спектрофотометрије. Одређивање елемената у биљкама.