+

Конзервација земљишта

Шифра предмета: ЕИ33627
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Проучавање метода и стратегија за одрживо управљање земљишним простором;  пројектовање система конзервације земљишта

По завршетку програма из предмета Конзервација земљишта, студенти ће бити способни да:
–  опишу директне и индиректне ефекте процеса деградације земљишта;
–  анализирају моделе и врше прорачун губитака земљишта;
–  опишу систем мера за конзервацију земљишта;
–  пројектују системе за конзервацију земљишта уз примену ИТ, анализирају комплекс проблема противерозионе  организације територије и одрживог управљања земљишним простором;
– потпуна оспособљеност студената за практично решавање проблема из области конзервације земљишта и припрема за мастер студије.

Теоријска настава

ЗЕМЉИШТЕ КАО ПРИРОДНИ РЕСУРС:  Улога земљишног покривача у биосфери (функције земљишта); Ограниченост ресурса земљишта; Стање и структура земљишта у Србији; Облици деградације земљишта; Деградација земљишта и глобалне промене животне средине; Деградација земљишта и друштво.
ПРОЦЕНА ПРОИЗВОДНЕ И УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА И  ЗЕМЉИШНОГ ПРОСТОРА: Глобални процес; Основни концепти; Потреба за процењивањем производне и употребне вредности земљишта; Системи класификације; Опис и дефиниција класа погодности; Картирање погодности земљишта и земљишног простора; Дефинисање штета од појединих облика деградације земљишта.
ЕРОЗИЈА И ПРОДУКТИВНОСТ ЗЕМЉИШТА: Утицај ерозије на промене својстава земљишта; Комплексност односа ерозија-продуктивност; Процене дугорочних ефеката ерозије на продуктивност; Правци будућих разматрања односа ерозија-продуктивност.
ПРОЦЕНА ЕРОЗИОНИХ ГУБИТАКА ЗЕМЉИШТА: Методе за процену губитака земљишта; Типови модела; Емпиријски модели; Водна ерозија: УСЛЕ/РУСЛЕ; Метода Мorgan i Morgan-Finney; Еолска ерозија: Metoda Woodruff  i Siddoway;  Metoda Pasakа; Модели базирани на физичким законитостима.
КОНЗЕРВАЦИЈА ЗЕМЉИШТА: Одрживо управљање земљишним простором и конзервација земљишта; Приступи конзервацији земљишта; Стратегије за контролу ерозије земљишта: Дозвољени губици земљишта; Системи конзервације земљишта; Поступак планирања/анализа за избор стратегије конзервације: Обрадива земљишта; Травњаци; Шумска земљишта; Маргинална (непродуктивна) земљишта; Системи агрошумарства; Урбана подручја. Систем мера за конзервацију земљишта: Агромелиоративне мере (фитомелиоративне мере); Травњаци као мера за заштиту од ерозије (функције травних екосистема, структурне јединице травних екосистема, травна ледина, њене биоморфолошке и функционалне карактеристике,  састављање травно-детелинских смеша, начини формирања сејаних травњака). Мере управљања земљиштем (системи конвенционалне и конзервационе обраде земљишта); Техничке мере (терасирање земљишта).
Принципи противерозионе организације територије; Противерозиони ефекти мера у систему конзервације земљишта.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Практична настава се фокусира на анализама појединих облика деградације земљишта, избор класификационог система процене погодности земљишта за коришћење са аспекта развоја појединих процеса деградације као ограничавајућих фактора, избор и примену одабраних модела за прорачун губитака земљишта, анализама појединих компоненти модела. Пројектовање система конзервације земљишта, избор најбољих мера управљања и анализе противерозионих ефеката у систему конзервације земљишта. Студенти представљају своје резултате у завршним пројектима.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.