+

Коришћење вода шумских подручја

Шифра предмета: ЕИ34731
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Стицање основних знања о водним екосистемима у шумским подручјима, њихово стање и начини уређења као и могућности њиховог коришћења и то обе компоненте, биотопа и биоценозе.

Стечено знање о водним екосистемима, њихово уређење и коришћење.

Теоријска настава

Опште карактеристике ресурса (шуме и воде), глобални распоред копнених вода, проблеми и перспективе. Опште карактеристике шумских подручја. Распрострањеност шума, значај шумског екосистема у заштити и унапређењу животне средине. Водни екосистеми копна (текуће и стајаће воде), органска продукција у водним екосистемима. Принос корисних вода. Основне поставке биолошког (натуралног) уређења вода, Уређење текућих вода, уређење стајаћих вода, уређење вештачких водних екосистема, каптажа извора. Потребе за водом (субјекти и видови коришћења), системи коришћења вода.

Практична настава:

Дефинисање елемената биорегулације (протицај, еколошки снимак, фито-технички објекти..), одређивање положаја и габарита рибњака, постављање каптажне грађевине и чесме и др.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе