+

Механизација у противерозивним радовима

Шифра предмета: ЕИ33524
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Положени испити из Математике и Техничке механике

Упознавање  са основним карактеристикама машина, врстама машина и уређаја који се примењују за  извођење техничких, биолошких и биотехничких радова за заштиту земљишта од ерозије и уређење бујичних  токова. За ове врсте радова примењују се грађевинске машине за ископ, транспорт, равнање и сабијање земљишта, као и машине за радове у оквиру шумских и пољопривредних мелиорација. Програмом је обухваћен рационалан избор машина за одвијање  противерозионих радова кроз три фазе: шири, ужи и оптимални избор, са утврђивањем најекономичније цене машинског рада.

Стечена знања за примену механизације за извођење радова на заштити земљишта од различитих облика деградације, за извођење техничких објеката у коритима бујичних токова, биолошких и биотехничких радова у бујичним сливима, као и радова у оквиру шумских и пољопривредних мелиорација.

Теоријска настава

Историјски осврт на примену механизације за противерозоиине радове; Општа класификација грађевинских машина; Подела машина по начину извршења рада: Основни делови грађевинских машина;
Машине за ископ и равнање земљишта (дозери; скрепери; грејдери); Машине за ископ и утовар земљишта (багери; утоваривачи). Машине за транспорт (камиони кипери, дампери);  Машине за непрекидан транспорт (тракасти транспортери; елеватори); Жичаре; Машине за сабијање земљишта
Машине за производњу и прераду грађевинског материјала; Машине за прераду камена и шљунка; Машине за израду, транспорт и уградњу бетона;
Машине и уређаји за биолошке радове; Машине за садњу; Машине за извођење радова на дренажи земљишта; Алати и машине за полагање хоризонталне цевне дренаже; Алати и машине за кртичну дренажу; Технички системи за наводњавање, Машине и уређаји за чишћење каналa, Машине за црпљење воде; Оптимална примена механизације за противерозионе радове.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Основни економски критеријуми за примену машинског рада; Учинак грађевинских машина за противерозионе радове; Редукциони коефицијенти; Избор машина за противерозионе радове, Шири избор машина за противерозионе радове (прорачун трошкова ефективног сата рада машина, једнократни трошкови, експлоатациони и трошкови основног средства); Ужи избор машина за противерозионе радове; Укупна цена машинског рада; Прорачун практичног учинка машина за справљање и уградњу бетона.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.