+

Организација противерозивних радова

Шифра предмета: ЕИ34836
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: положени испити из Бујичних токова и ерозије, Пројектовања у бујичарству

Овладавање знањима из области планирања и извођења радова на заштити земљишних и водних ресурса са применом савремених организационих метода.

Стечена знања из општих начела организације рада, мерења и нормирања рада и специфичних технологија извођења радова на заштити водних и земљишних ресурса. Студент стиче знања о припреми извођења радова и изради пројекта организације грађења који би обухватио и знања о методама планирања са израдом статичких и динамичких планова. Осим тога, студент стиче способност познавања организације предузећа, као и закона и прописа који прате одвијања ове врсте радова, као и ергономских услова за њихово одвијање.

Теоријска настава

Специфичности изградње објеката за уређење бујичних сливова; Општа начела организације рада; Управљање пројектима за уређење бујичних сливова
Припрема изградње противерозионих објеката – Проучавање рада; Студија технолошког процеса; Вредновање и награђивање; Контрола квалитета; Мерење и нормирање рада; Рационализација у области извођења противерозионих радова; Подела радова – Земљани радови; Пројекат организације и технологије грађења противерозионих објеката–Претходни и припремни радови; Технологија одвијања радова.
Планирање извођења противерозионих радова – Планирање времена и ресурса; Прорачун трајања радова; Прорачун потреба у ресурсима; Статички и динамички планови
Мрежно планирање; Примена рачунарских програма при планирању одвијања противерозионих радова
Основе операциона истраживања – Динамичко програмирање Линеарно програмирање.
Оптимизација времена и ресурса код изградње противерозионих објеката; Организација предузећа за уређење бујичних сливова; Закони и прописи о изградњи објеката за уређење бујичних сливова и зашиту земљишта од ерозије. Ергономија у противерозионих радовима.

Израда завршног рада.

Практична настава:

Анализа фонда радних дана; Студија технолошког процеса;  Прорачун трајања радова (грађевинско-техничких, биолошких и агротехничких радова); Прорачун потреба у ресурсима; Статички планови; Динамички планови (гантограми); Мрежно планирање; Примена рачунарских програма при планирању одвијања противерозионих радова; Оптимизација ресурса (радне снаге, материјала и механизације и финансијских средстава).

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.