+

Основи гајења шума

Шифра предмета: ЕИ33522
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Шумарска екоклиматологија и Шумарска фитоценологија

Упознавање слушалаца (студената) сa природом шуме, еколошким значајем шума, међусобним односом еколошких фактора и шуме и основним методама гајења шума.

Оспособљавање (стдената) слушалаца за познавање природе шуме, еколошких основа за концепцију мера гајења шума и примену основних метода обнављања и неговања шума.

Теоријска настава

Гајење шума: циљ и задаци гајења, природа шуме, еколошки значај шума, међусобни односи еколошких фактора и шуме, значају еколошких фактора за гајење шума, биолошко-еколошке особине главних врста шумског дрвећа, живот и развој дрвећа у шуми од једногодишње биљке до периода изумирања, састојина-фазе развоја састојине, класификација стабала у састојини, основне методе обнављања и неовања шума.

 

Практична настава:

Врши се процена еколошких фактора, као одлучујућих чинилаца, у циљу избора одговарајућих метода природног обнављања и неговања састојина, доводе се у везу биолошко-еколошке карактеристике врста шумског дрвећа са процесом природног обнављања и неговања  састојина. На конкретним примерима симулира се извођење узгојних мера и врши се израда елабората и семинарског рада.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.