+

Педологија

Шифра предмета: ЕИ32314
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљеност студената за детерминацију педосистематских јединица земљишта и оцену производног потенцијала земљишта на основу познавања морфолошких, физичких и  хемијских особина

Oспособљеност студената за примену стечених знања у струци

Теоријска настава:

Предмет, задатак и историјски развој педологије. Значај и место педологије у шумарству.
Општи појмови о земљишту као специфичној природној творевини и станишту шумског дрвећа. Земљишни профил и његова грађа. Минерална и органска компонента земљишта. Својства земљишта. Чиниоци и процеси педогенезе. Еволуција земљишта. Педосистематске класификације. Систематика земљишта. Вертикална и хоризонтална зоналност земљишта у Србији.

Практична настава:

Спољна и унутрашња морфологија земљишта, идентификација генеских хоризоната земљишта, лабораторијска испитивања стандардних физичких и хемијских особина земљишта.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.