+

Природне непогоде

Шифра предмета: ЕИ33629
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Положен испит из предмета: Бујични токови и ерозија; Хидраулика са хидрологијом; Хидрогеологија са геоморфологијом.

Упознавање студената са природним непогодама (катастрофама) у Србији и у свету. Упознавање са методама проучавања и оцене ризика од природних непогода (катастрофа)

Интегрални приступ у процесу заштите животне средине од природних непогода (катастрофа), у функцији вишенаменског одрживог коришћења простора

Теоријска настава

Природне катастрофе, глобални, регионални и локални ризици. Врсте природних непогода (катастрофа) у Србији. Поплаве као најчешћа појава, са акцентом на бујичним поплавама. Остале природне катастрофе које се јављају у Србији: суше, покрети земљаних маса на нагибима (клизишта, одрони, сипари), шумски пожари и лавине. Методологија процене ризика на основу анализе природних карактеристика подручја. Утицај антропогеног фактора на појаву природних катастрофа. Израда концепта превентивне заштите.

Практична настава

Израда елабората на вежбама, оцена ризика од полава(плавне зоне) и клизишта.