+

Рекултивација јаловишта

Шифра предмета: ЕИ34734
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Разноликост услова насталих после искоришћавања рударских активности, изискује посебну анализу, припрему и предлоге решења. Посебан захтев који се овом приликом јавља у вези је са остваривањем резултата који максимално остварују решења која се огледају у поштовању биодиверзитета, одрживог развоја и прилагођеност оптималним потребама окружења. Пошто се већи део проблема на које се наилази подудара са проблематриком ерозије, овај предмет представља континуитет студија на овом одсеку.

Студијски приступ решењу претпоставља детаљно упознавање са низом варијанти еколошких услова на новонасталим површинама. При томе се мора водити рачуна о примерни до сада познатих, али и нових метода у обради  новонасталих терена и њихове околине.

Теоријска настава:

Еколошке карактеристике девастираних области. Типови јаловишта. Мере поправке (мелиорације): основне поделе начина рекултивације. Рударска техничка решења рекултивације. Биотехничка рекултивациона решења. Техника и технологија рекултивације. Основе мелиорације земљишта. Рекултивација у ужем смислу (првобитна агротехничка, пољопривредна, воћарска и шумарска). Функционални тип рекултивационе средине. Рекреациони начини рекултивације. Управљање и координација рекултивацијом; питање инвестиција. Пројектовање рекултивационих радова.

Израда завршног рада.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Картирање јаловишта. Упознавање са примерима рекултивационих радова: рударска техничка решења рекултивације и биотехничка рекултивациона решења. Рекултивација у ужем смислу: првобитна агротехничка, пољопривредна, воћарска и шумарска рекултивација. Функционални тип рекултивационе средине: посебни начини шумских рекултивација и рекреациони начини рекултивације. Анализа успеха изведене рекултивације. Теренски обилазак изведених рекултивационих радова.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.