+

Рестаурација бујичних сливова

Шифра предмета: ЕИ34838
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Положен испит из предмета: Бујични токови и ерозија I и II; Хидрогеологија са геоморфологијом.

Овладавање основним принципима рестаурације сливова у циљу побољшања хидролошких својстава слива, редукције ризика од појаве интензивних ерозионих процеса и бујичних поплава, у складу са општим интересима заштите животне средине и појединачним интересима корисника

Интегрални приступ у процесу рестаурације и заштите деградираних сливова. Идентификација заинтересованих страна и учесника у процесу рестаурације.

Теоријска настава

Дефинисање индикатора који упућују на нужност примене рестаурационих мера. Анализа стања слива на основу доминантних природних карактеристика и утицаја антропогеног фактора. Синтезна оцена постојећег стања и и процена планираног оптималног стања слива. Израда концепта рестаурације и пост-рестаурационог Плана управљања сливом. Дефинисање законског и планског оквира за примену рестаурационих мера. Идентификација заинтересованих страна на локалном и регионалном нивоу.

Израда завршног рада.

Практична настава: Израда елабората.