+

Šumske melioracije (nastavak)

Šifra predmeta: EI34835
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Položen ispit Šumske melioracije 1

Ovladavanje meliorativnim metodama za kontrolu eolske erozije. Upoznavanje sa osnovnim osobinama uslova sredine koje su u vezi sa nastankom, štetama i posledicama prisustva zeljišta na krečnjacima, serpentinitima, peridotitima i peskovima. Tokom obrade tema iz ovog predmeta, studentima se prikazuju varijante projektovanja radova u cilju kontrole degradacije na degradiranim staništima i staništima podložnim degradaciji.

Osposobljavanje za samostalno sagledavanje, planiranje i održavanje bioloških metoda kontrole procesa degradacije (pre svega erozije nastale antropogenim delovanjem) u uslovima staništa degradiranih u različitom stepenu.

Teorijska nastava:

Zaštitni šumski pojasevi. Zaštita saobraćajne mreže od snežnih nanosa. Zaštita saobraćajne mreže od erozije. Poljezaštitni šumski pojasevi: projektovanje, nega i održavanje. Protiverozioni šumski pojasevi i zasadi: ilofiltri, kolmacioni pojasevi, šumske kape, pojasevi za zaštitu malih akumulacija. Melioracije zemljišta i vegetacije na kršu. Melioracije goleti na serpentinitu i peridotitu. Melioracije kamenjara i drugih neplodnih površina. Uslovi staništa i meliorativni radovi na zemljištima na pesku.

Izrada završnog rada.

Praktična nastava:

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Priprema za projektovanje snegozaštitnih pojaseva. Projektovanje snegozaštitnih pojaseva (određivanje strukture, rasporeda pojaseva, izbor vrsta za snegozaštitne pojaseve) Priprema za projektovanje poljezaštitnih pojaseva. Projektovanje mreže poljezaštitnih pojaseva. Konstrukcija poljezaštitnih pojaseva (struktura, raspored, izbor vrsta). Dinamika podizanja poljezaštitnih pojaseva. Mere nege i održavanja. Projektovanje radova za melioracije krečnjačkih terena i metode pošumljavanja zemljišta na krečnjacima. Projektovanje meliorativnih radova za vezivanje živih peskova i iskorišćavanje zemljišta na peskovima.

U okviru predmeta obavezne je stručna praksa.