+

Управљање земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима

Шифра предмета: ЕИ33629
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Упознавање са методама и техникама које се користе за управљање земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима, у складу са категоријом и доминантним условима на заштићеном подручју.

Стечено знање о начинима управљања земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима.

Теоријска настава
Увод у категоризацију заштићених подручја и критеријуме на основу којих се издвајају (строги и специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика, парк природе); анализа могућности за деградацију земљишних и водних ресурсa у заштићеним подручјима; ниво толерантног оптерећења простора у заштићеним подручјима; методе и технике управљања земљишним и водним ресурсима у заштићеним подручјима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дефинисање могућности за деградацију земљишних и водних ресурса у заштићеним подручјима; утицај природних и антропогених фактора; примери одрживог управљања на основу анализа студија случаја; одређивање оптималних техника управљања у складу са категоријом заштићеног подручја.