+

Организација противерозионих радова

Шифра предмета: ЕИ34836
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са специфичностима изградње објеката за заштиту земљишта од ерозије и уређења бујица, техникама и технологијама извођења техничких, биолошких и биотехничких радова, као и спровођења припремних радова са организацијом градилишта. Студенти се кроз стручну праксу упознају и са организацијом предузећа која се баве заштитом од вода, односно, заштитом земљишних и водних ресурса. Поред тога, на градилиштима објеката за уређење бујичних сливова прате примену пројекта организације грађења, упознају се са контролом планираног и оствареног рада, условима рада и законском регулативом израженом кроз документацију која се води на градилишту.

Студент стиче практична знања о припреми извођења радова  за заштиту земљишта од ерозије и уређењу бујичних токова и примени пројекта организације грађења  са знањем о методама планирања и примени статичких и динамичких планова. Осим тога, студент стиче способност познавања организације предузећа, као и закона и прописа који прате одвијања ове врсте радова.

Обилазак локација на којима се врши градња подужних и попречних објеката за уређење бујичних токова. Осим обиласка градилишта за изградњу техничких објеката, теренском наставом је предвиђен и обилазак локација где се изводе биолошки радови, као и радови на мелиорацији пољопривредних земљишта. Поред упознавања студената са техникама и технологијама извођења радова од стране наставника, студенти ће у непосредном разговору са стручњацима добити практична знања из ове области и имати увид у расположиву пројектну и извођачку документацију.