+

Бујични токови и ерозија I

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Наставници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 2
Услов: Хидраулика са хидрологијом, Педологија, Хидрогеологија са геоморфологијом

Практично упознавање студената са појавама и облицима ерозионих процеса на терену, као и са карактеристикама и типовима бујичних токова и бујичних сливова. Поред наставног особља у реализацији теренске наставе ће учествовати, по позиву, и стручњаци са терена.

Стечено знање о ерозионим појавама и облицима ерозионих процеса , као и знање о каракетеристикама и типовима бујичних токова и бујичних сливова.

Упознавање са процесима  и облицима  водне и еолске ерозије. Картирање ерозионих процеса и облика- израда карте ерозије и карте ризика од ерозије на терену. Упознавање са бујичним  токовима  и бујичним сливовима. Проучавање вученог наноса у бујичним токовима. Хидрологија бујичних токова. Одређивање хидрауличких карактеристика  бујичних токова..

На терену студенти ће водити белешке ( радни дневник) у коме ће уносити све што су тог дана чули од наставника или стручњака са терена, као и своја лична запажања.