+

Хидрогеологија са геоморфологијом

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1,5
Услов: положен испит 1) Петрографија са геологијом

Стицање основних знања о геосредини и подземним водама, а која су у функцији: а) заштите од ерозије и деградације земљишта (клизишта, суфозија и друго), б) мониторинга, заштите и коришћења ресурса подземних вода, в) просторног планирања, г) мелиорације земљишта у односу на подземне воде (одводњавање и наводњавање), д) санација депонија градских, индустријских, јаловишта и друго. Изучавање ерозионих процеса, агенса, пацијенса и формираних ерозионих и акумулационих облика.

Стицање вештина на терену препознавања и дефинисања узрока штетних или корисних ефеката присуства подземних вода у терену са циљем одрживог управљања, заштите и коришћења земљишних и водних ресурса, њихове ремедијације, конзервације, заштите од ерозије, мелиорације земљишта, санација депонија и просторног планирања. Стицање вештина препознавања морфолошких облика посебно ерозионих, дефинисања њихове генезе и њиховог приказа на различитим топографским подлогама.

Обилазак значајних природних и/или антропогених објеката који су обрађивани током изучавања предметног градива. На лицу места студенти ће третиране објекте анализирати, извршити мерења основних елемената и доносити одређене закључке