+

Hidrogeologija sa geomorfologijom

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1,5
Uslov: položen ispit 1) Petrografija sa geologijom

Sticanje osnovnih znanja o geosredini i podzemnim vodama, a koja su u funkciji: a) zaštite od erozije i degradacije zemljišta (klizišta, sufozija i drugo), b) monitoringa, zaštite i korišćenja resursa podzemnih voda, v) prostornog planiranja, g) melioracije zemljišta u odnosu na podzemne vode (odvodnjavanje i navodnjavanje), d) sanacija deponija gradskih, industrijskih, jalovišta i drugo. Izučavanje erozionih procesa, agensa, pacijensa i formiranih erozionih i akumulacionih oblika.

Sticanje veština na terenu prepoznavanja i definisanja uzroka štetnih ili korisnih efekata prisustva podzemnih voda u terenu sa ciljem održivog upravljanja, zaštite i korišćenja zemljišnih i vodnih resursa, njihove remedijacije, konzervacije, zaštite od erozije, melioracije zemljišta, sanacija deponija i prostornog planiranja. Sticanje veština prepoznavanja morfoloških oblika posebno erozionih, definisanja njihove geneze i njihovog prikaza na različitim topografskim podlogama.

Obilazak značajnih prirodnih i/ili antropogenih objekata koji su obrađivani tokom izučavanja predmetnog gradiva. Na licu mesta studenti će tretirane objekte analizirati, izvršiti merenja osnovnih elemenata i donositi određene zaključke