+

Конзервација земљишта

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: Уписан семестар

Практично упознавање студената са методама и стратегијама одрживог управљања земљишним простором

Оспособљавање студената за практично решавање проблема из ове области.

У току теренске наставе студенти се упознају са системима заштите земљишта од деградације, односно комбинацијама савремених технологија и системима гајења и одржавања биљног покривача у одређеним еколошким условима. Студенти обилазе различите системе конзервације,  упознају се са принципима противерозионе  организације територије. Такође, на конкретним примерима студенти се упознају на који начин су изведене мере и системи компатабилни са системима управљања водама.