+

Пројектовање у бујичарству

Шифра предмета: ЕИ34733
Студијски програм: Еколошки инжињеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 1,5
Услов: Одслушана настава из предмета: Хидраулика са хидрологијом, Основи геотехнике у бујичарству, Бујични токови и ерозија

Упознавање студената са изведеним објектима на терену. Упознавање студената са радом служби и организација које се баве уређењем водотока, заштитом приобаља од поплава и одржавањем изведених објеката на терену. На тај начин студенти би се оспособили за рад на изради пројектне документације, и рада у водопривреди. Студенти би се упознали са могућим проблемима који их очекују приликом рада на изради пројектне документације, прикупљању подлога за пројектовање и њиховој примени у процесу израде пројеката.

Стицање знања о бујичним поплавама, заштити приобаља од поплава, обезбеђивању услова за привредни развој у брдско-планинским подручјима и стицању искустава на изради пројектне документације за уређење бујичних водотока. Стицали би практична знања за пројектовање микро-акумулација и заштити акумулација од засипања наносом.

Прикупљање података за ажурирање подлога за пројектовање регулационих радова и микро-акумулација. Преношење пројектованих објеката на терен, обележавање карактристичних тачака, у зони извођења подужних и попречних објеката на уређењу водотока са бујичним режимом. Анализа мофолошких параметар придоних водотока.