+

Просторно уређење ерозионих подручја

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни предмет
Број ESPB: 1
Услов: Бујични токови и ерозија

Упознавање студената са просторним уређењем сливова; распоред урбанизованих, пољопривредних и шумских површина у функцији заштите од ерозије и превенције бујичних поплава; сагледавање ефеката појединих врста противерозионих радова у функцији оптималног просторног уређења.

Стицање знања за просторну организацију површина са различитом наменом на деградираним теренима, у циљу превенције нежељених ефеката и одрживог коришћења земљишних и водних ресурса; теренско сагледавање значаја интеграције противерозионих радова у шире просторне садржаје.

Обилазак различитих локалитета (сливова), у циљу сагледавања ефеката одрживог коришћења простора и последица погрешне намене површина: Грделичка клисура, Врањска котлина, Ибарска клисура, бујични токови у сливу Дрине, бујични токови у сливовима Тимока и Нишаве. Студенти ће имати прилику да се упознају са различитим уређивачким приступима директним увидом на терену, а кроз дискусију са наставницима и колегама моћи ће да изнесу своје ставове, што ће касније систематизовати у радним дневницима