+

Управљање наносом

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 1
Услов: Бујични токови и ерозија I, Хидраулика са хидрологијом

Упознавање на терену са интегралним приступом проблематици ерозије и транспорта наноса на падинама сливова и у хидрографској мрежи бујичних токова. Упознавање са штетним дејством наноса (асипањем водних акумулација, утицај на квалитет вода). Могућности коришћења наноса.

Стечено знање о штетном деловању наноса , као и о могућностима и начинима коришћења наноса.

Обилазак локалитета дуж водотока где се узима нанос (шљунак и песак) и припрема за употребу у грађевинарству. Обилазак неке од акумулација са изразитим засипањем наносом.