+

Земљиште и технике биоинжењеринга

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:

др Снежана Белановић Симић, ванр. проф. , дипл. инж. Предраг Миљковић, сарадник у настави

Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: Уписан семестар

Практично упознавање студената са техникама биоинжењеринга на зељиштима различитог степена деградације.

Оспособљавање студената за практично решавање проблема из ове области.

У току теренске наставе студенти се упознају са техникама биоинжењеринга уз примену биљног материјала за формирање одређеног облика биљног покривача у циљу заштите земљишта. Студенти се упознају са различитим техникама на изведеним објектима. Такође, у току теренске наставе студенти посећују расаднике за производњу биљног материјала који се користи у биоинжењерингу.