+

Zemljište i tehnike bioinženjeringa

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
Nastavnici:

dr Snežana Belanović Simić, vanr. prof. , dipl. inž. Predrag Miljković, saradnik u nastavi

Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 1
Uslov: Upisan semestar

Praktično upoznavanje studenata sa tehnikama bioinženjeringa na zeljištima različitog stepena degradacije.

Osposobljavanje studenata za praktično rešavanje problema iz ove oblasti.

U toku terenske nastave studenti se upoznaju sa tehnikama bioinženjeringa uz primenu biljnog materijala za formiranje određenog oblika biljnog pokrivača u cilju zaštite zemljišta. Studenti se upoznaju sa različitim tehnikama na izvedenim objektima. Takođe, u toku terenske nastave studenti posećuju rasadnike za proizvodnju biljnog materijala koji se koristi u bioinženjeringu.