+

Диверзитет и очување станишта

Шифра предмета: ПА3630А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 4
Услов: Нема услова

Упознавање студената са основним појмовима који се односе на стаништa, њихов диверзитет и значај, факторе угрожавања и мере заштите. Стицање теоријских и практичних знања из области очувања станишта у функцији уређења предела.

Оспособљавање студената, кроз дискусију и израду семинарских радова, за примену знања стечених на предавањима и практичној настави за решавање конкретних проблема који се односе на планирање и уређивање предела.

Теоријска настава: Дефиниција станишта. Екологија станишта (структура, састав, функционалност). Национална и међунардона класификација станишта. Диверзитет станишта Србије. Индикатори станишта. Фактори угрожавања диверзитета станишта. Управљање стаништима у функцији очувања и унапређења станишта. Међународна и национална легислатива у области очувања станишта.

Практична настава: Картирање станишта (техника картирања). Еколошке мреже. Биљке као индикатори станишта. Посета институцијама које се баве очувањем и заштитом станишта.