+

Еколошки инжењеринг у пејзажној архитектури

Шифра предмета: ПА3524А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Нема услова

Упознавање студената са еколошком обновом деградираног пејзажа, тј. са принципима еколошког инжењеринга као савременог метода решавања проблематике еколошки нарушених подручја. Анализа главних елемената еколошке обнове и ревитализације пејзажа, са биљкама као главним елементима еколошког инжењеринга.

Оспособљавање студената за еколошко сагледавање и успешно решавање проблема нарушених простора, насталих спонтаним и антропогеним деградирањем.

Теоријска настава

Еколошки инжењеринг, појам, суштина, методи, принципи и примена у пејзажној архитектури. Tеоријске основе еколошког инжењеринга. Екосистем као основна јединица еколошког инжењеринга.

Стање предела. Извори деградације. Пејзажна и еколошка анализа степена деградације.

Технике ревитализације. Употреба и избор биљних врста у ревитализацији деградираних простора. Биотехничка заштита земљишта. Екстремна станишта као објекти пејзажне архитектуре, њихова визуелна, биолошка и техничка обнова. Ревитализација и њена ограничења у пејзажној архитектури.

Еколошке технике за пејзажно уређење индустријских погона, јаловишта, пепелишта, површинских копова, пешчара, излетишта, запуштених пејзажа и предела.

Еколошки инжењеринг у управљању отпадом. Депоније и њихова санација и рекултивација. Биолошко пречишћавање отпадних вода. Ветланди.

Примена биоинжењеринга у регулацији саобраћаја. Уређење заштитних појасева дуж саобраћајница.

Еколошки инжењеринг у урбаном простору. Ветрозаштитне структуре и заштита од ветра у градовима. Заштита од буке, снега и рефлексије у градовима. Загађење ваздуха и технике биолошке редукција полутаната у градовима. Зелени градови. Примена савремених геосинтетичких материјала у уређивању пејзажа.

Практична настава: Вежбе –Обилазак и анализа деградираних простора, израда студије модела ревитализације еколошки нарушеног пeјзажа, предлог избора врста биљака, њихове инсталације и неге.