+

Geodezija i GIS

Šifra predmeta: PA3629B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Nastava iz predmeta GEODEZIJA I GIS ima za cilj da studentima studijskog programa za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu pruži neophodna znanja o tehnikama i metodama prikupljanja geoprostornih podataka, njihovoj obradi, analizi, kartografisanju i pravilnom korišćenju analognih i digitalnih kartografskih podloga, koja će im omogućiti uspešno upravljanje prirodnim resursima i prostorom, kao i sve vrste planiranja, projektovanja i monitoring. Sadržaj nastave je prilagođen stručnom profilu inženjera, nivou znanja koja se stiču u toku studija i značaju ove materije za uspešno rešavanje problema i zadataka, koji ih očekuju u praksi.

Opšte kompetencije: poimanje svrhe i mogućnosti Geodezije i GIS-a u biotehničkim istraživanjima. Kurs omogućava određivanje polaznika prema ovoj tehnologiji i usmerava ih u specijalističku nastavu.

Specifične kompetencije: savladavanje osnovnih pojmova Geodezije i GIS-a, shvatanje načela rada i načina geoprostornog razmišljanja, primena u različitim oblastima biotehničkih istraživanja, samostalnost u primeni na nivou osnovne upotrebe, praktičan rad na analizi realnih problema.

Teorijska nastava:  Uvod u geodeziju. Referentne površi, kartografske projekcije i koordinatni sistemi. Međunarodni sistem mernih jedinica, merenja i teorija grešaka merenja. Metode prikupljanja geoprostornih podataka – primarne i sekundarne. Globalno satelitsko pozicioniranje. Fotogrametrija i daljinska detekcija. Analogni i digitalni planovi i karte. Geodetske evidencije. Digitalno modelovanje terena (DMT), analize i primena. Primena Geodezije u šumarstvu, pejzažnoj arhitekturi i ekološkom inženjeringu. Uvod u Geoinformacione sisteme (GIS). Komponente GIS-a. Vektorski i rasterski model podataka. Topologije. Upravljanje geoprostornim podacima. Upiti i analize (geometrijske, topološke i atributske) i prikaz geoprostornih podataka u vidu tabela, grafikona i tematskih karata primenom GIS tehnologije.

Praktična nastava: Geodetska računanja. Unos, obrada, analiza i prezentacija geoprostornih podataka. Korišćenje DMT-a. Korišćenje digitalnog geodetskog plana i digitalnog ortofoto plana i karte kao osnove za planiranje, uređenje prostora i projektovanje.

Terenska nastava: Čitanje karte, merenja na karti, orijentacija pomoću karte. Upotreba GPS prijemnika – merenje koordinata i navigacija. Merenje uglova, dužina, visinskih razlika.  Polarna metoda snimanja.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Određivanje površina, nagiba i ekspozicija terena, crtanje uzdužnog i poprečnih profila trase na osnovu digitalnih topografskih planova i karata. Izrada tematskih karata GIS tehnologijom.