+

Ликовно обликовање

Шифра предмета: ПА2420А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Развијање способности и вештина у ликовном обликовању.

Савладавање техника и развијање вештина у обликовању и ликовном представљању простора. Развијање способности процене карактера облика, простора, боје и других ликовних вредности. Примена знања о теорији форме и ликовним вредностима у обликовању и припрема за укључивање у процес пејзажно-архитектонског пројектовања.

Теоријска настава

Kроз примере из уметности обрађују се врсте перспективе, психофизиолошки аспекти сагледавања простора и превођења у површину, боја као изражајно средство (квалитет, контраст и хармонија), структурални принципи обликовања: комплексност, врсте реда и степен уређености.

Практична настава

Развијање техника представљања простора и продубљивање знања о елементима у простору кроз скицирање. Истраживање разноврсних приступа обликовању и примена одговарајућих представљачких техника. Комбиновање цртежа слободном руком и дигиталне обраде слике. Развој почетног концепта кроз радне цртеже и моделе, завршно уобличавање ликовне презентације.