+

Савремена пејзажна архитектура

Шифра предмета: ПА4839Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Без услова

је  да се кроз теоретски и практичан рад студенти оспособе да повезује различите теоријске платформе и праксе унутар дискурса савремене пејзажне архитектуре и да иста разумеју као саставни део ширих културалних, друштвених и политичких кретања и промена.

се огледа у стицању способности за читање и разумевање различитих кретања, појавних форми и садржаја (филозофија, теоријске платформе, школе, парадигме, стратегије, канонска дела и др.) унутар савременог поља деловања пејзажне архитектуре.

Теоријска настава: Први циклус (8 недеља): Прегледна разматрања кретања (у свету и региону Западног Балкана) у теорији и пракси (канонска дела) унутар модернизма и постмодернизма, те онога што је актуелно данас и њихова артикулација и проблематизовање у односу на промене везане за индустријско, постиндустријско и информатичко доба – Колоквијум (приказ канонског дела); Други циклус (7 недеља): Прегледно и проблемско разматрање настанка и промена савременог дискурса пејзажне архитектуре и његовог односа са савременим културалним, друштвеним, архитектуралним, еколошким, филозофским, уметничким и технолошким дискурсима.

Вежбе: Читање, разумевање и интерпретирање  канонских дела савремене пејзажне архитектуре. Прегледно и проблемско разматрање контекста времена у коме је настало дело, односа дела са савременим токовима и тенденцијама у пејзажној архитектури и времена у коме је настало, те препознавање ауторске позиције – примењене филозофије и стратегије, у односу на дело – Семестрални рад (timeline) у форми Power Point Presentation.