+

Учешће јавности у области пејзажне архитектуре

Шифра предмета: ПА4839А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Нема

Разумевања појма учешћа јавности у области пејзажне архитектуре као кључног концепта у дебатама о одрживости.

Стицање знања и вештина и правила о учешћу јавности у доношењу одлука у изради и иплементацији пројеката из области пејзажне архитектуре.

Теоријска настава

Дефинисање учешћа јавности. Појам јавности и заинтересоване јавности. Појам учешћа јавности. Основни принципи учешћа јавности. Типови учешћа јавности- партиципације. Нивои и ограничења учешћа јавности. Интезитет учешћа јавности. Фазе учешћа јавности. Технике укључивања јавности. Користи и доприноси учешћа јавности. Законски оквир учешћа јавности.

Практична настава:

Идентификација и укључивање актера и интересних група. Начини учешћа јавности. Учешће локалних заједница. Партиципативно пројектовање. Улога невладиног сектора.Практични примери учешћа јавности у земљи и свету. Студије случаја учешћа јавности у имплементацији пројеката из области пејзажне архитектуре.