+

Дизајн биљкама

Шифра предмета: ПА3523
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 5
Услов: Декоративна дендрологија, Екофизиологија биљака, Цвећарство

Теоријска и практична знања у области коришћења украсних дрвенастих биљака и цвећа за дизајнирање зелених простора у урбаним условима и пределу.  

Способност за самосталну израду планова садње биљака у пројктима вртова различитих типова и намена,  јавних зелених простора – паркова и сл.

Теоријска настава:

Историја биљног дизајна (антички, источни,  ренесансни вртови).

Процес дизајна биљкама (снимање постојећег зеленила и анализа услова средине, избор врста биљака, концепција просторног распореда, обликовање композиционих група, израда плана садње, спецификација садног материјала).

Елементи физичке структуре биљне композиције (солитери, линијско зеленило, групе, масиви, партерни облици зеленила, посебни облици).

Визуелне карактеристике биљака: величина, облик, текстура и облик лишћа, боја, цветање, сезонске промене биљака и утицај на композицију.

Биолошке карактеристике биљака значајне за дизајн зеленила: димензије крошњи и густина садње, димензије корена, животни облици, фенолошке промене…). Динамика биљака и утицај на композицију зеленила (сезонске промене, хортикултурни век биљака, разлике у брзини раста).

Екофизиолошка својства, потребе и захтеви украсних биљака за појединим чиноцима спољашње средине (вода, светлост, земљиште, хранива и др.) као саставна компонента биљног дизајна. Услови средине, микроклима, земљиште, влага, инсолација, експозиција, конфигурација и сл. Толерантност и отпорност  на стресне чиниоце, екстремне температуре, аерозагађење, соли, реакцију супстрата, сушу, плављење, штеточине, болести  и сл.

Технички аспект биљног дизајна (положај и димензије биљака у односу на инсталације, објекте, стазе, потребе одржавања и сл.).

Основни принципи биљног дизајна: угао посматрања, комбиновање типова зеленила; комбиновање величина, облика, боја, текстуре, периода цветања и др. сезонских промена биљака; комбиновање по брзини пораста и густини садње; комбиновање по начину неге (топијарне и слободне форме), композиција биљака зависно од стила (пејзажни, формални) и сл. Основни принципи при избору биљака: биоеколошки принципи: микроклима, утицај будућег оптерећења површине и нивоа одржавања, визуелно-естетски принципи (амбијент, околна архитектура, стил обликовања, расположив простор, естетске особине биљака и њихови ефекти).

Стандарди садног материјала за формирање планова садње и листу (спецификацију) биљака.

Дизајн биљкама у специфичним условима: плавна подручја, сушна станишта, више надморске висине, вертикално озелењавање…

Практична настава (други облици наставе):

Студенти током семестра раде пројекте чије је тежиште биљни дизајн, водећи рачуна о процесу израде пројекта од снимања постојећег стања зеленила, анализе услова средине, концепта решења, обликовања композиционих група, израде детаља, до финализације плана садње и формирања детаљне спецификације садног материјала. Током вежби студенти израђују листе биљака за специфичне потребе биљног дизајна (према димензијама и растојањима садње, условима средине, визуелним карактеристикама и сл.).