+

Економикa и организацијa у пејзажној архитектури

Шифра предмета: ПА4837
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: основни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Разумевање основних појмова из области економике и организације у пејзажној архитектури

Стицање конкретних знања и вештина за израду бизнис плана и могућност примене истих за оснивање и управљање предузећа.

Теоријска настава

Елементи производног система. Средства за производњу. Основна средства. Обртна средства. Појам, значај и подела трошкова. Врсте трошкова. Класификација трошкова са аспекта њиховог деловања на обим производње. Стандардизација. Организациона структура предузећа. Развој бизнис идеје, појам и значај бизнис плана. Тржиште и елементи тржишта. Истраживање тржишта. Развој маркетинг плана. Појам и значај производа, цена, локације и презентације. Процена трошкова, продаје и профита. Финансијски план.

Практична настава:

Начин израчунавања потребних обртних и основних средстава. Израчунавање просечних трошкова по јединици производа на разним степенима запослености. Израчунавање мртве тачке рентабилитета. Припрема бизнис плана-интервју са предузетником из области пејзажне архитектуре и хортикултуре. Оцена тржишта и развој маркетинг плана-сакупљање података на терену, припрема анкете, анализа анкете и презентација добијених података.