+

Пeјзажноархитектонско пројектовање 2

Шифра предмета:
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 6
Услов: положен предмет Пејзажноархитектонско пројектовање 1

Оспособљавање студената – будућих стручњака за учешће у израду пројеката отворених градских простора као што су: тргови, пешачке зоне, пешачке улице, пјацете и други јавни градски простори сродног карактера.

Израђени пројекти који показују стечену вештину пројектовања тргова, пјацета, пешачких зона и сличних отворених градских простора. Познавање и разумевање карактера и функционисања таквих простора.

Теоријска настава:

Типологија тргова, пјацета и сродних пешачких простора града. Обликовање тргова, садржаји (архитектонски оквир, плочник,  мотиви тргова, фонтане, споменици, скулптуре, зеленило). Пјацете и платои испред јавних објеката. Улични простори. Пешачке зоне и пешачке улице. Градски вртови – садови (скверови). Уметничке просторне инсталације и перформанси на јавним отвореним просторима града.

Практична настава: Други облици наставе – студио

Рад у студију на изради пројеката. Студенти самостално или у малим групама раде пројекат трга, пешачке зоне или сличног простора, пролазећи кроз процес израде пројекта од дефинисања задатка, историјске анализе, просторне анализе локације, концептуализације решења, израде финалног решења у виду композиционог плана, обликовања детаља, до презентације решења. Поред тога, студенти се баве и темом просторно-уметничких инсталација и перформанса у јавним градским просторима.