+

Планирање и уређивање предела

Шифра предмета: ПА4736
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 10
Услов: Предеона екологија, Основе урбанизма

Циљ предмета је да студент савлада задатке, методе и инструменте планирања предела кроз  примену предеоно-еколошке теорије. Поред тога, циљ је да примени стечена знања кроз фазе израде плана предела са посебним освртом на планирање рекреације и заштите природе.  

Исход предмета су способности за израду плана предела кроз фазе (анализа, дијагноза, синтеза), савладане технике и методе анализе и вредновања предела, као и способности за примену знања из области рекреације и заштите природе.

Теоријска настава: Теоријска и методолошка основа; Европска и домаћа легислатива; Примери планирања предела; Анализа предела; Потенцијали предела; Осетљивост предела; Основне технике анализе и вредновања предела; Планерска хипотеза и концепт; Планирање рекреације; Планирање заштите природе.

Практична настава: Други облици наставе – стидио. Израда плана предела кроз фазе: Дефинисање подручја плана предела; Формирање задатка и циљева плана предела; Обилазак терена; Хипотезе плана предела; Коришћење тематских карата; Израда тематских карата за подручје плана предела; Вредновање погодности подручја плана предела; Вредновање постојећих и потенцијалних конфликата за рекреацију и заштиту природе; Израда SWOT анализе и Концепта; Предлог плана прeдела; Разрада мера уређења и неге предела.

Материјалу за наставу можете приступити ОВДЕ.