+

Подизање и неговање зелених површина

Шифра предмета: ПА4735
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 10
Услов: Нема услова

Упознавање студената са зеленим површинама града и околине, њиховим значајем, функцијама, техником и технологијом подизања (изградње) и облицима и приступима одржавању ових површина у целини, као и неговању појединачних група украсних биљака у њима.  

Оспособљавање инжењера да успешно подигну (изграде) и негују (одржавају) у функционалном стању све стандардне типове и категорије зелених површина.      

Теоријска настава

Еколошке, историјске, технолошке и инжењерске основе изградње зелених површина. Изучавање и анализа функција зелених површина и њихово унапређивање. Систем зелених површина града. Изучавање услова средине и њихов утицај на дефинисање поступака у изградњи зелене површине и у њеном неговању. Карактеристике и специфичне функције стандардних категорија зелених површина.

Практична настава: Вежбе

Технолошки поступци изградње зелених површина. Радови на подизању (изградњи) зелених површина – припремни радови, земљани радови, радови на постављању инсталација (радови на наводњавању и одводњавању), изградња грађевинско-архитектонских објеката, радови на поправљању особина и припреми земљишта за садњу и сетву биљака, радови на садњи и сетви биљака.

Технологија неговања биљног материјала и одржавања абиотичких структура зелене површине. Мере неговања земљишта. Мере неговања биљака. Календар неговања. Израда биоеколошке основе зелене површине. Употреба материјала, прибора, алата, машина и техничких помагала у подизању и неговању зелених површина.

Теренска настава – обилазак карактеристичних зелених површина и анализа њихових карактеристика везаних за подизање (изградњу) и неговање (одржавање).