+

Примењена геоморфологија са хидрогеологијом

Шифра предмета: ПА2315
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 5
Услов: нема

Оспособљавање студената да после одслушаног курса препознају основне процесе формирања рељефа и њихове карактеристичне рељефне облике. Стицање знања и вештине „читања“ и коришћења топографских, геолошких и других подлога за потребе планирања и пројектовања у пејзажној архитектури.

Оспособљеност студента да препозна основне рељефне облике на терену и на топографским подлогама за потребе планирања и пројектовања у пејзажној архитектури (тј. пределу). Стицање вештине препознавања и класификације рељефних облика према генетској припадности. Оспособљеност студента да препозна рељефни облик терена са аспекта геодиверзитета и геодинамичке стабилности у циљу издвајања хазардних зона.

Теоријска настава: Увод и појам рељефа. Настајање и класификација рељефа. Приказ рељефа: снимак терена и топографска карта. Геоморфолошки процес и облици у времену. Ендогени и егзогени агенси у обликовању рељефа. Геолошка грађа, изданске воде, формирање рељефа и предео. Елувијални процес и формирање земљишта. Геоморфолошки падински, флувијални, карстни, еолски, глацијални и марински процес и њихови ерозиони и акумулациони облици. Геодиверзитет, подземне воде, стабилност терена и морфолошки облици у функцији времена.

Практична настава: Упознавање са садржајем на топографским картама различите размере, авио и сателитским снимцима и геолошким картама. Цртање топографских карата и топографских профила. По тематским блоковима решавање задатака мерења основних елемената на топографским картама. Оријентација на терену помоћу топографске карте и наношење на карту рељефних и других објеката.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе