+

Primenjena geomorfologija sa hidrogeologijom

Šifra predmeta: PA2315
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: nema

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa prepoznaju osnovne procese formiranja reljefa i njihove karakteristične reljefne oblike. Sticanje znanja i veštine „čitanja“ i korišćenja topografskih, geoloških i drugih podloga za potrebe planiranja i projektovanja u pejzažnoj arhitekturi.

Osposobljenost studenta da prepozna osnovne reljefne oblike na terenu i na topografskim podlogama za potrebe planiranja i projektovanja u pejzažnoj arhitekturi (tj. predelu). Sticanje veštine prepoznavanja i klasifikacije reljefnih oblika prema genetskoj pripadnosti. Osposobljenost studenta da prepozna reljefni oblik terena sa aspekta geodiverziteta i geodinamičke stabilnosti u cilju izdvajanja hazardnih zona.

Teorijska nastava: Uvod i pojam reljefa. Nastajanje i klasifikacija reljefa. Prikaz reljefa: snimak terena i topografska karta. Geomorfološki proces i oblici u vremenu. Endogeni i egzogeni agensi u oblikovanju reljefa. Geološka građa, izdanske vode, formiranje reljefa i predeo. Eluvijalni proces i formiranje zemljišta. Geomorfološki padinski, fluvijalni, karstni, eolski, glacijalni i marinski proces i njihovi erozioni i akumulacioni oblici. Geodiverzitet, podzemne vode, stabilnost terena i morfološki oblici u funkciji vremena.

Praktična nastava: Upoznavanje sa sadržajem na topografskim kartama različite razmere, avio i satelitskim snimcima i geološkim kartama. Crtanje topografskih karata i topografskih profila. Po tematskim blokovima rešavanje zadataka merenja osnovnih elemenata na topografskim kartama. Orijentacija na terenu pomoću topografske karte i nanošenje na kartu reljefnih i drugih objekata.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe