+

Вегетација пејзажа

Шифра предмета: ПА3522
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Хортикултурна ботаника

Упознавање са основним вегетацијским карактеристикама и диверзитетом вегетације Србије. Усвајање знања из флористичке структуре, биљногеографских одлика и животних форми шумских, ливадских, рудералних, пашњачких и инвазивних биљних заједница значајних за пејзаж и његову обнову.

Познавање структуре и еколошких карактеристика фитоценоза као и функционалних односа биљних заједница и пејзажа.

Теоријска настава О вегетацији и диверзитету вегетације Србије. Флористичка анализа најраспрострањенијих шумских заједница Србије. Ливадске заједнице: долинске, планинске, високоланинске ливадске заједнице, заједнице мочварног карактера. Вегетација пашњака. Рудералне заједнице. Заједнице са инвазивним врстама. Функционални односи биљних заједница у пејзажу. Реинтродукција врста у пејзажу.

Практична настава: Анализа различитих типови ливадских, шумских, мочварних, рудералних и инвазивних заједница. Приказ структуре заједница са биљногеографским одликама и животним формама.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе