+

Клима шумских и урбаних подручја Србије

Шифра предмета: Ш1211Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: одслушана Шумаска екоклиматологија

Упознавање студената са климатском рејoнизацијом Србије, мониторингом стања ваздуха и фактора који утичу на карактер климатских елемената, микроклиматским карактеристикама шумских подручја, градском  климом и утицајем климе и времена на човека.

Оспособљавање студената за дефинисање климатских услова одређеног подручја преко климатско-географских карактеристика и биоклиматских класификација које налазе широку примену у шумарству. Утврђивање специфичности климатских услова шумских подручја и климе урбаних подручја.

Теоријска настава: Просторна класификација климе (макроклима, мезоклима, топоклима, микроклима). Kлиматски појасеви, зоне, провинције, типови, климатске класификације,  степен континенталности, тип отицања воде, плувиометријска агресивност климе. Глобалне климатске промене и промене климатских карактеристика у одређеном периоду у Србији. Глобални климатски модификатори I, II и III реда.  Макроклиматска реонизација Србије  – карактеристике температуре, падавине и плувиометријски режим, распоред притиска, ветар и др. Везаност карактеристика климе за одређен локалитет,  шумске екосистеме и градску средину.  Клима висинских подручја: низијска зона, брдска зона, планинска зона, на горњој граници распрострањења вегетације и шуме. Макро и микроклиматски услови шуме и шумских станишта, и везаност шумских појасева са микроклимом. Погоршање климатских услова у градовима због повећаног загревања и загађења, карактеристике градске климе: модификација климе, утицај градског подручја на климатолошке елементе, утицај паркова и водених површина на климу града. Светлост у насељу, парку и стану. Утицај климе и времена на човека, одређивање показатеља конфора.

Практична настава: На конкретним примерима студенти дефинишу климатске услове средине објекта рада-подручја преко основних климатских чинилаца, климатско-географских карактеристика, климатских класификација, типа отицања воде, Мајеровог коефицијента, биоклиматске класификације по Лангу итд. Обрада климатских елемената  добијених са аутоматских и полу-аутоматских  метеоролошких станица.